Go Viral Aşgabat
28-29-njy iýul
“Go Viral” diýmek:
Göz gamaşdyryjy sebitleýin çäreler
Merkezi Aziýanyň we ABŞ-nyň innowatorlary
Täze aň-bilim
Pikirdeşler bilen gürrüňdeşlikler
Networking
Şahsy we hünär taýdan kämilleşmek üçin platforma
Tehnologiýa

Kross-sektor

Inspire&Collaborate
Ýazylmak
Festiwala gatnaşmak boýunça islegiňizi 21-nji iýul sagat 23:59-a çenli maglumatnamany doldurmak arkaly bize ýetirmeli

Soraglaryňyz ýüze çykan ýagdaýynda bize e-mail ýazmakdan çekinmäň: info@goviral.kz
Gün tertibi
Birinji Gün
28 Iýul
13:30 - 14:00
Hasaba Alyş
14:00 - 14:30
Açylyş Dabarasy
14:30 - 15:30
EA (Emeli Aň) asyrynda mesele çözmek başarnygy

Dil: Iňlis


Greg Baford
Kross-sektor
15:30 - 16:20
Tanyşlyk Aragatnaşygy | DJ | Kofe Arakesmesi
16:20 - 17:50
Connection Hall
Biznes

Maslahatlaşma

Aýallar we gyzlar üçin işewürlik mümkinçilikleri


Dil: Rus

Çykyş edijiler:
Wepa Mälikgulyýew Gülalek Wolmamedowa Merjen Saparmyradowa Iskander Kerimow
16:20 - 17:50
Invention Hall
Tehnologiýa

Grafiki dizaýn: Üstünlik we girdeji

Dil: Türkmen

Çykyş edijiler:

Röwşen Gowşakow

Osman Amangeldi

16:20 - 17:50
Inspiration Hall
Medeniýet

Fotosurat boýunça ussatlyk çykyşy:
Erkin Ýazow bilen türkmen durmuşyň suratda şöhlelendirilişi


Dil: Rus
17:50 - 18:50
Tanyşlyk Aragatnaşygy | DJ
Ikinji Gün
29 Iýul
13:30-14:00
Hasaba Alyş | DJ | Tanyşlyk Aragatnaşygy
14:00 - 15:30
Connection Hall
Biznes

Maslahatlaşma

Işewüelik meýdany: Belet Film, Dap, ECOmarket, Kofe dükanlary işe girizmek


Dil: Rus

Çykyş edijiler:
Saparmurat Niyazow
Begenç Ataýew
Merdan Kuliyew
Gulnara Taýjanowa
14:00 - 15:30
Invention Hall
Mediýa

Maslahatlaşma

SMM hakda bilmeli zatlaryňyz: Ýazyjy, target mahabaty, wideografiýa


Dil: Rus

Çykyş edijiler:
Tatýana Postnowa
Bibijan Abdullaýewa

Aman Sapargeldiýew

14:00 - 15:30
Inspiration Hall
Medeniýet

48 Hour Film Race Filmlerini tomaşa etmek Erkin Ýazow

Dil: Rus / Türkmen
15:30 - 16:20
Tanyşlyk Aragatnaşygy | DJ | Kofe Arakesmesi
16:20 - 17:50
Connection Hall
Mediýa

Maslahatlaşma
Türkmenistanda žurnalistika hakynda: Meşhur mazmuny nädip döretmeli

Dil: Rus / Türkmen
Çykyş edijiler:
Eziz Öwezow
Georgiý Aslanýan
Bahar Hojamuhammedowa

Batyr Berdiýew

16:20 - 17:50
Invention Hall
Tehnologiýa

Maslahatlaşma

Tech4Good: Bütindünýä tehnologiýa programmalarynyň jemgyýetimize girizen üýtgeşikligi


Dil: Rus

Çykyş edijiler:

Merdan Durdyvew

Ilýas Seisow

Maral Hudayberdyyewa

Yazjemal Orazmuhammedowa

16:20 - 17:50
Inspiration Hall
Medeniýet

48 Hour Film Race Filmlerini tomaşa etmek Erkin Ýazow

Dil: Rus / Türkmen
17:50 - 18:50
Aýdymçy Luvera-nyň janly saz bilen çykyşy | Tanyşlyk Aragatnaşygy |
Ýapylyş dabarasy
Çykyş edijiler